Przekłady
Przekład dosłowny:

I podeszlia (do Niego) faryzeuszeb oraz saduceuszec i wystawiającd Go na próbęd, zapytalie Go, (czy mógłby) im pokazaćh znakf z niebag.

Przekład literacki:

I podeszlia do Niego faryzeuszeb oraz saduceuszec i wystawiającd Go na próbęd, prosilie, aby im pokazałh znakf z niebag.

Słowniki:

a podchodzić, zbliżać się;
b Faryzeusz; Hebr. "פָּרַשׁ" [Parasz] - oddzieleni, odłączeni; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Uważali, że przepisy religijne opierają się nie tylko na Torze spisanej, ale także na ustnej. Podkreślali bezwzględne posłuszeństwo Torze, ale krytykowali dosłowną interpretację tekstów biblijnych stosowaną przez saduceuszy. Wierzyli w nadejście Mesjasza i nieśmiertelną duszę oraz zmartwychwstanie ciał, a także w istnienie aniołów i demonów, czym również zasadniczo różnili się od saduceuszy;
c Saduceusz; Hebr. "צֶ֫דֶק" [Cedek] - sprawiedliwy, słuszny; Jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych  działające w ostatnich II w. p.n.e. do ok. 70 r. n.e.; Zawiązana była z kapłanami w świątyni Jerozolimskiej; Wywodzili się z rodu Sadoka, arcykapłana świątyni mianowanego przez Salomona; Dosłownie interpretowali Torę, odrzucali tradycję ustną; W przeciwieństwie do faryzeuszy odrzucali tendencje mistyczne, koncepcję zmartwychwstania oraz mesjanizmu;
d doświadczać, próbować, testować, kusić;
e pytać, przesłuchać, żądać;
f znak, cud, wskaznaie;
g niebo, niebiosa;
h pokazać, udawadniać;