Przekłady

Stójcie więc, opasawszy biodro swoje prawdą i wdziawszy na siebie pancerz sprawiedliwości,1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do Księgi Izajasza 11:5: I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi; Księgi Izajasza 59:17: Przyoblókł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę, przyoblókł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. (Biblia Warszawska);