Przekłady

Zauważmy dalej, że gdy Bóg składałb Abrahamowia obietnicę i nie miałc nikogo większegod, na kogo mógłby przysiące, przysiągł na samego siebie 1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 22:16: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <11> Abraham (pierwotnie Abram) żył ok. 1800-1600 r. p.n.e.; Hebr. "אַבְרָהָם" [Abraham] - Ojciec wielu narodów, Ojciec wywyższył, Ojciec mnóstwa; Był ojcem narodu izraelskiego, jak również innych narodów, w tym Arabów; Za sprawą Bożego powołania przywędrował z Mezopotamii do ziemi kanaanejskiej;
b <1861> przyznawać, wyznawać, obiecywać;
c <2192> mieć, posiadać;
d <3173> wielki, potężny;
e <3660> przysięgać, ślubować;