Przekłady

Co do tego [Melchisedekaa, królab Salemuc, kapłana Boga Najwyższego], który [wyszedł na spotkanied Abrahamae powracającegof po rozgromieniug królówb i pobłogosławiłh mu],1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 14:17-18: A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego; Psalmu 76:3: Przybytek jego jest w Salem, A mieszkanie jego na Syjonie; Psalmu 110:4: Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a Melchisedek; Hebr. "מַלְכִּי - צֶ֫דֶק" [Malki-zedek] - król sprawiedliwości;
b król, władca;
c Salem;  Hebr. "שָׁלֵם" [Szalem] - pokój;
d wychodziuć na spotkanie, spotkać się, wyjść naprzeciwko;
e Abraham (pierwotnie Abram) żył ok. 1800-1600 r. p.n.e.; Hebr. "אַבְרָהָם" [Abraham] - Ojciec wielu narodów, Ojciec wywyższył, Ojciec mnóstwa; Był ojcem narodu izraelskiego, jak również innych narodów, w tym Arabów; Za sprawą Bożego powołania przywędrował z Mezopotamii do ziemi kanaanejskiej;
f zawrócić, powrócić;
g rozbicie, uderzenie, ubój, rzeź, cięcie na kwałaki;
h błogosławić, wysławiać;