Przekłady

Jeśli przyznajemy sięa do naszych grzechów, [On] jest wiernyb i sprawiedliwyc i odpuścid nam grzechy, i oczyście nas od wszelkiej niesprawiedliwościf.1

Komentarz:

1 Możliwe, że jest to nawiązanie V Księgi Mojżeszowej 7:9: A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań; Psalmu 32:5: Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem, Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela; Psalmu 51:3: Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!; Psalmu 92:16: Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości; Psalmu 143:1: Psalm Dawidowy. Panie! Słuchaj modlitwy mojej, Usłysz błaganie moje! Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej!; Przypowieści Salomona 28:13: Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia; Księgi Daniela 9:5: Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <3670> wyznawać, przyznawać, uznawać, pochwalać;
b <4103> wierzący, wierny, godny zaufania, ufający;
c <1342> sprawiedliwy, bezstronny, postępujący właściwie;
d <863> zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać;
e <2511> oczyszczać, czynić czystym;
f <93> niesprawiedliwość, nieprawość, bezprawie;