Przekłady

Co do 1 tchórzya zaś2 i niewiernychb (i grzesznikom)3, skalanychc i zabójców, nierządnychd i czarowników4e, bałwochwalcówf i wszystkich kłamcówg — ich działemh będzie jezioro płonącei ogniemj i siarką; to jest śmierć druga5.6

Komentarz:

1 w TR nie występuje rodzajnik "τοις" [tois] - (tym);
2 w TR występuje lekcja "δειλοις δε" [deilois de] - tchórzliwym zaś, bojaźliwym zaś; w BT i N/A "δε δειλοις" [de deilois] - zaś tchórzliwym, zaś bojaźliwym;
3 w TR i N/A nie występuje lekcja "και αμαρτωλοις" [kai amartōlois] - i grzesznikom;
4 w TR występuje lekcja φαρμακευσιν" [farmakeusin] - czarownikom - strong 5332; w BT i N/A "φαρμακοις" [farmakois] - (czyniącym) czary - strong 5333;
5 w TR i BT występuje lekcja "δευτερος θανατος" [deuteros thanatos] - druga śmierć i nie występuje "ο" [ho]; w BT i N/A "ο θανατος ο δευτερος" [ho thanatos ho deuteros] - smierć druga;
6 Możliwe, że jest to nawiązanie do I Księgi Mojżeszowej 19:24: Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba; Psalmu 11:6: Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest udziałem ich; Księgi Izajasza 30:33: Gdyż od dawna jest przygotowane palenisko przeznaczone także dla króla, głęboko i szeroko ułożono stos paliwa i drzewa jest w obfitości; dech Pana jak strumień siarki zapali go; Księgi Ezechiela 38:22: Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi; spuszczę na niego i jego hufce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. (Biblia Warszawska);

Słowniki:

a <1169> tchórzliwy, bojaźliwy;
b <571> niewierzący, niewierny, bez wiary, bez ufności, nieufny;
c <948> wstręt, obrzydzenie;
d <4205> rozpustnik, nierządnik, wszetecznik;
e <5332> czarownik, czarodziej;
f <1496> bałwochwalca, czciciel obrazu, czciciel idoli;
g <5571> fałszywy, kłamliwy;
h <3313> część, dział;
i <2545> zapalać się, świecić, palić się;
j <4442> ogień, pożar;