Słowo

święte

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 21 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady