Słowo

0

(2021 - 2040) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 2021 wg Łukasza 6:3

  sens: Jezusc im odpowiadająca, powiedziałb: Czy nie przeczytaliścied o tym, co uczyniłe Dawid1f, gdy2 zgłodniałg, on sam i ci, co z nim 3?

 • 2022 wg Łukasza 6:1

  sens: Stało się, że w kolejny1 szabata przechodzib On przez zboża2c, a Jego uczniowiee zaczęli zrywaćd kłosy i jeśćj3 (ziarno), rozcierająck je rękami.

 • 2023 wg Łukasza 6:4

  sens: Jak1 wszedła do domu Bożego, wziął2d chlebyb przedkładaniac, których nie wolnof też2 zjeść nikomu, jak tylkog kapłanom, i2 zjadł oraz dałe też3 tym, którzy z nim byli?

 • 2024 wg Łukasza 6:6

  sens: Stało się zaś i1 w innya szabatb, że wszedłc do (miejsca) zgromadzeniad i nauczae. I był tam człowiek2 z uschniętąf prawą ręką.

 • 2025 wg Łukasza 6:5

  sens: I mówił im, że1 Synb Człowieka3 jest Panema także szabatuc.

 • 2026 wg Łukasza 6:7

  sens: Znawcy Prawab i faryzeuszec śledzili1a Go2, czy uzdrowi3e w szabatd, aby znaleźćf powód do oskarżenia4g Go.

 • 2027 wg Łukasza 6:8

  sens: On zaś, znająca ich myślib i powiedziałc1 do człowieka2, który mae uschłąd ręką: Podnieś się3f i stańg pośrodku. Podniósłh się więc i4 stanąłg.

 • 2028 wg Łukasza 6:9

  sens: Jezusb więc1 powiedziała do nich: Zapytam2c was, czy3 wolnod w szabatye4 dobrze uczynićf, czy źle uczynićg? Życieh zachowaći - czy zniszczyć5j?

 • 2029 wg Łukasza 6:10

  sens: I przyjrzawszy sięa im wszystkim, powiedziałb człowiekowi1: Wyciągnijc rękę. (On) zaś uczyniłd tak2 – i jego ręka została przywrócona3e zdrowaf, jak druga4.

 • 2030 wg Łukasza 6:11

  sens: Oni zaś w przypływiea głupotyb zaczęli rozprawiaćc między sobą, co by uczynić1d Jezusowie.

 • 2031 wg Łukasza 6:12

  sens: Stało się, że w owym czasie wyszedł1a 2 (On) na góręb, aby się pomodlićc, i spędza całą nocd na modlitwie do Boga.

 • 2032 wg Łukasza 6:18

  sens: Także dręczeni1a przez2 duchyb nieczyste i3 byli uzdrawianic.

 • 2033 wg Łukasza 6:17

  sens: Potem zszedła z nimi w dóła i zatrzymał sięb na płaskim miejscuc, i 1 tłum Jego uczniówd. I przyszłok wielkie mnóstwoe luduf z całej Judeig, Jerozolimyh i z wybrzeża, z Tyrui i Sydonuj - aby Go usłyszeć i zostać uzdrowionymil z choróbm.

 • 2034 wg Łukasza 6:19

  sens: A każdy z tłumu starał się1a Go dotykaćb, dlatego że wychodziład z Niego mocc i leczyłae wszystkich.

 • 2035 wg Łukasza 6:21

  sens: Szczęśliwia, którzy teraz głodujecieb, gdyż będziecie nasycenic. Szczęśliwia, którzy teraz płaczecied, gdyż będziecie radośni.

 • 2036 wg Łukasza 6:20

  sens: A On, podniósłszya oczy na swoich uczniówb, mówił: Szczęśliwic ubodzyd, gdyż wasze jest Królestwo Boże.

 • 2037 wg Łukasza 6:22

  sens: Szczęśliwia jesteście, gdy was ludzie znienawidząb i gdy was odłącząc, i znieważąd, i odrzucąe wasze imięf jako złeg z powodu Synah Człowieka.

 • 2038 wg Łukasza 6:23

  sens: Cieszcie się1a w tym dniu i podskoczcieb (z radości); otoc wielka jest wasza zapłatad w niebiee; tak samo2 bowiem czynilif prorokomg ich ojcowieh.

 • 2039 wg Łukasza 6:26

  sens: Biadaa wam1, gdy wszyscy3 ludzie będąc o was dobrzeb2 mówićc; tak4 bowiem fałszywym prorokome czynilid ich ojcowief.

 • 2040 wg Łukasza 6:25

  sens: Biadaa wam, którzy jesteście nasycenib 1, bo będziecie cierpieć głódc. Biadaa wam2, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie się smucićd i płakaće.