Słowo

0

(2081 - 2100) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 2081 wg Łukasza 7:8

  sens: gdyż i ja jestem człowiekiem podległymb władzya, mającymc pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idźd, a idzied, a innemu: Chodźe, a przychodzie, a mojemu słudzef: Zróbg to, a robig.

 • 2082 wg Łukasza 7:6

  sens: Jezusa zatem wyruszyłb z nimi. A gdy już będąc oddalonymc niedaleko domu, setnik1e posłałd do Niego przyjaciółf1, mówiąc: Panieg, nie trudź sięh, nie jestem2 bowiem godzien2i, abyś wszedłk pod mój dachj.

 • 2083 wg Łukasza 7:7

  sens: Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnegoa, by przyjśćb do Ciebie; lecz1 powiedzc słowemd, a mój chłopiecf3 będzie uleczony2e;

 • 2084 wg Łukasza 7:5

  sens: bo kochaa nasz naródb i sam zbudowałd nam (miejsce) zgromadzeniac.

 • 2085 wg Łukasza 7:17

  sens: I rozeszło sięa to słowob o Nim na całą Judeęc i po1 całej okolicyd.

 • 2086 wg Łukasza 7:16

  sens: A wszystkich1 wziąła strachb i zaczęli chwalićc Boga i mówić: Wielkie prorokd powstał2f wśród nas; oraz: Bóg nawiedziłg swój ludh.

 • 2087 wg Łukasza 7:27

  sens: On jest tym, o którym napisano: [Otoa Ja1 przed Twoim obliczemd wysyłamb mojego posłańcac, który (pójdzie) przed Tobą i przygotujee ci drogęf].

 • 2088 wg Łukasza 7:29

  sens: A cały luda, gdy usłyszał — również celnicyb — uznałc Bożą sprawiedliwośćc, gdyż poddał się zanurzeniud w zanurzeniue Janaf;

 • 2089 wg Łukasza 7:28

  sens: Mówię wam bowiem1: Pośród narodzonych z kobietb - nikt nie jest prorokiem2c większyma od Janad Zanurzający3e. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym jest większya niż on.

 • 2090 wg Łukasza 7:19

  sens: Przywoławszya więc Janc dwóch z uczniówb - posłałd (ich) do Jezusa1e, mówiąc: Czy Ty jesteś tym, który ma przychodzićf, czy mamy oczekiwaćg innego?

 • 2091 wg Łukasza 7:18

  sens: A Janowib donieśli o tyma wszystkim jego uczniowiec.

 • 2092 wg Łukasza 7:26

  sens: Ale co wychodzicie1a zobaczyćb? Prorokac? Tak! Mówię wam, nawet więcejd niż prorokac.

 • 2093 wg Łukasza 7:25

  sens: Ale co wychodzicie1a zobaczyćb? Człowieka przyodzianegoe w miękkiec szatyd? Otof ci we wspaniałymh odzieniug, żyjącyj w przepychui, są w (domach) królewskichk.

 • 2094 wg Łukasza 7:33

  sens: Przyszedła bowiem Janb Zanurzającyc - nie1 jedzące chlebad2, ani nie pijącf wina3 - a wy mówicie: Mag demonag.

 • 2095 wg Łukasza 7:34

  sens: Przyszedła Synb Człowieka, jec i pijed, a mówicie: Otoe żarłok i pijakf, przyjacielh celnikówg1 i grzesznikówi.

 • 2096 wg Łukasza 7:32

  sens: Podobni są do dziecia, które siedząc na rynkub i1 tak mówiąc1, przemawiająd do siebie nawzajem: Zagraliśmye wam na fujarcee, a nie zatańczyliścief, zaśpiewaliśmyg wam2 trenyg, a nie zapłakaliścieh.

 • 2097 wg Łukasza 7:31

  sens: I powiedziała Panb:1 z kim więc mam porównaćc ludzi tego pokoleniad i do kogo są podobni?

 • 2098 wg Łukasza 7:30

  sens: faryzeuszea zaś i znawcy Prawab odrzucilid Boże postanowieniec wobec siebie nie dając sięe przez niego ochrzciće.

 • 2099 wg Łukasza 7:36

  sens: Prosiła Go zaś pewien faryzeuszb, aby spożył z nim posiłek. Wstąpiłc więc do domu1 tego faryzeuszab i spoczął2d (przy stole).

 • 2100 wg Łukasza 7:37

  sens: A otoa kobietab, która była w mieście1 grzesznicąc - 2 dowiedziawszy sięd, że spoczywa3e w domu faryzeuszaf - przyniosłag alabastrowy flakonikh olejkui