Słowo

0

(2141 - 2160) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 2141 wg Łukasza 8:4

  sens: Gdy zaś gromadzi sięa wielki tłum i z różnych miast przychodzib do Niego, powiedziałc w przypowieścid:

 • 2142 wg Łukasza 8:7

  sens: Innea padłob pośród ciernic, a cierniec razemd z nim wzrosłyd i zadusiłye je.

 • 2143 wg Łukasza 8:6

  sens: Drugiea padło1b na skałęc, a gdy wzeszłod, uschłoe, gdyż nie maf wilgocig.

 • 2144 wg Łukasza 8:5

  sens: Siewcab wyszedła zasiaća swoje ziarnoc. A gdy siejea, jedno padłod przy drodzee i zostało podeptanef, a ptaki niebieskieg wydziobałyh je.

 • 2145 wg Łukasza 8:9

  sens: Jego uczniowieb zaś pytalia Go, mówiąc1, czym oby jest ta przypowieśćc2.

 • 2146 wg Łukasza 8:8

  sens: A jeszcze innea padłob na1 dobrąd ziemięc, a gdy wyrosłoe, uczyniłof plong stokrotny. To mówiąc, wołałh: Kto mai uszy do słuchania, niech słucha!

 • 2147 wg Łukasza 8:11

  sens: Taka zaś jest przypowieśća: Ziarnemb jest Słowoc Boże.

 • 2148 wg Łukasza 8:10

  sens: Powiedziała zaś: Wam dane jestb poznaćc tajemniced Królestwa Bożego, lecz pozostałyme (podaje się je) w podobieństwachf, aby patrzącg - nie widzielig, a słuchając - nie rozumiejąh.

 • 2149 wg Łukasza 8:23

  sens: A gdy płynąa, zasnąłb. Wtedy spadłac na jezioro nawałnicad wiatru, zaczęłoe ich zalewaće i byli w niebezpieczeństwief.

 • 2150 wg Łukasza 8:22

  sens: I stało się1 pewnego dnia, że wsiadła do łodzib ze swymi uczniamic i powiedziałd do nich: Przeprawmy sięe na drugą stronę jeziora. I odbilif (od brzegu).

 • 2151 wg Łukasza 8:43

  sens: Wtedy pewna kobietaa, która od dwunastu lat miała upływb krwi i wydałac na lekarzy całe swoje mienied1, a przez2 nikogo nie mogłae zostać uleczonaf,

 • 2152 wg Łukasza 8:42

  sens: Miał on bowiem córkę, jedynaczkęa, w wieku około dwunastu lat, a ta umierała. A gdy On (tam) idzieb, tłumy zewsząd Go ściskałyc.

 • 2153 wg Łukasza 8:41

  sens: Otoa przyszedła człowiekc imieniemd Jair1e. Byłh on2 przełożonymf (miejsca) zgromadzeniag. Padłi Jezusowi3j do stóp i prosiłk Go, aby wstąpiłl do jego domu.

 • 2154 wg Łukasza 8:37

  sens: I poprosiły1a Go - całe mnóstwob - z okolicyc Gadareńczyków2d, aby odszedłe od nich, gdyż wielkig strachf ich ogarnąłh. On więc wsiadłi do łodzi3j i popłynęli z powrotemk.

 • 2155 wg Łukasza 8:38

  sens: A człowiekb, z którego wyszłyc demonyd, prosił1a Go, aby mógł z Nim być. Jezus2f jednak odprawiłe go, mówiąc:

 • 2156 wg Łukasza 8:40

  sens: Stało się1 zaś, gdy2 Jezusb powrócił3a, tłum przyjąłc Go (z radością). Wszyscy bowiem na Niego czekająd.

 • 2157 wg Łukasza 8:39

  sens: Wracaja do swego domu i opowiadajb, jak wiele Bóg dla ciebie zrobiłc1. Odszedłd więc i po całym mieście rozgłaszae, jak wiele uczyniłc mu Jezusf.

 • 2158 wg Łukasza 9:49

  sens: Odpowiadająca zaś Jan1b, powiedziałc: Mistrzud, zobaczyliśmye kogoś, kto w2 Twoje imięf wyganiag demony3h i zabroniliśmy4i mu, ponieważ nie chodzij za Tobą wraz z nami.

 • 2159 wg Łukasza 9:23

  sens: Mówił zaś do wszystkich: Jeśli ktoś chcea pójśćb za Mną, niech się zaprze1c samego siebie, codziennie2 zabierzed swój krzyże i naśladujef Mnie.

 • 2160 wg Łukasza 9:22

  sens: I powiedziała: Sync Człowieka musib wiele wycierpiećd i zostać odrzuconye przez starszychf, arcykapłanów i znawców Pismag, i być zabity, a trzeciego dnia zostać wzbudzonym1h.