Słowo

0

(7941 - 7957) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 7941 Objawienie Jana 22:4

  sens: i będą oglądaća Jego obliczeb, a Jego imięc będzie na ich czołach.1

 • 7942 Objawienie Jana 22:8

  sens: A ja1, Jana, jestem tym, który ogląda i słuchab to2 (wszystko). A gdy to usłyszałem i zobaczyłemb, upadłem3c, aby pokłonić sięd do stóp posłańcae, który mi to pokazywałf.

 • 7943 Objawienie Jana 22:7

  sens: (I)1 otoa przychodzęb wkrótcec. Szczęśliwyd, który strzeżee słówf proroctwag tego zwojuh.

 • 7944 Objawienie Jana 22:6

  sens: I powiedział1a do mnie: Te słowab są wiarygodnec i prawdziwed, a Pan2e, Bóg świętych3f proroków4g posłałh swojego posłańcai, aby ukazaćj swoim sługomk to, co musil się wkrótcem stać.

 • 7945 Objawienie Jana 22:2

  sens: Środkiem jego ulicya i z tej i z tamtej strony1 rzekib — drzewoc życia, dająced dwanaście owocówe, każdego 2 miesiąca wydające3f swój owoce, a liście drzewa — dla uzdrawianiag narodówh.4

 • 7946 Objawienie Jana 22:13

  sens: Ja jestem1 Alfą2a i Omegąb, Początkiemc i Końcemd, Pierwszyme i Ostatnimf3.4

 • 7947 Objawienie Jana 22:11

  sens: Niesprawiedliwya niecha nadal dopuści się niesprawiedliwościa, niegodziwy1b niech2b jeszcze popełni niegodziwość2b, sprawiedliwyc niech3d jeszcze da się usprawiedliwić3d, a świętye niechf jeszcze da się uświęcićf.

 • 7948 Objawienie Jana 22:3

  sens: I nie będzie już nic godnego klątwy1a. Będzie w nim tronb Boga i Barankac, a Jego słudzyd będą Mu służyće 2

 • 7949 Objawienie Jana 22:15

  sens: Na zewnątrz zaś1 są psy, czarownicya, nierządnicyb, zabójcy, bałwochwalcyc oraz każdy, kto kocha2d kłamstwof i popełniae je.3

 • 7950 Objawienie Jana 22:14

  sens: Błogosławienia, czyniący1b przykazania2c Jego3, aby mieli prawod do drzewae życia i mogli wejśćg przez bramyf do Miasta.

 • 7951 Objawienie Jana 22:12

  sens: I1 otoa przychodzęb wkrótcec, a moja zapłatad ze Mną, by oddaće każdemu zgodnie tym jaki będzie jego2 czynf.3

 • 7952 Objawienie Jana 22:9

  sens: I mówi do mnie: Uważaja! Nie (rób tego)! Jestem bowiem1 współsługąb twoim i twoich bracic, prorokówd oraz tych, którzy strzegąe słówf tego zwojug — Bogu złóż pokłonh!

 • 7953 Objawienie Jana 22:10

  sens: I dodaje: Nie zapieczętuja słówb proroctwac tego zwojud, gdyż czase1 jest bliskif.2

 • 7954 Objawienie Jana 22:5

  sens: I nocy tam1 nie będzie, nie potrzebaa b im2 już (światła)3c lampy ani światłac słońcad, gdyż Pane, Bóg, ich5 oświeca4f — i będą królowaćg na wiekih wiekówh.6

 • 7955 Objawienie Jana 22:17

  sens: A Ducha i Panna Młodab mówią: Przyjdźc! I kto słyszy, niech powied: Przyjdźc! Kto pragniee, niech przyjdziec, kto chcef, niech weźmieg wodę życia za darmoh.7

 • 7956 Objawienie Jana 22:16

  sens: Ja, Jezusa, posłałemb mojego posłańcac, aby zaświadczyłd wam o tym w zgromadzeniache. Ja jestem Korzeń i Ródf Dawida1 2g, Gwiazda jasnah i3 poranna4 5i.

 • 7957 Objawienie Jana 22:18

  sens: Współświadczę1a bowiem2 każdemu, kto3 słucha słówb proroctwac tego zwojud: Jeśli ktoś (coś) do tego dołożye, dołożye4 mu Bóg klęskf opisanych w tym zwoju5d;