Słowo

0

(121 - 140) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 121 wg Mateusza 5:18

  sens: Amena mówię wam bowiem: Dopóki nie przeminieb nieboc i ziemiad, z pewnością nie przeminieb ani jedna jotae oraz ani jedna kreskaf zapisana w Prawieg — aż wszystko się stanie.

 • 122 wg Mateusza 5:17

  sens: Nie sądźciea, że przyszedłemb obalić1c Prawod lub prorokówe; nie przyszedłemb obalićc, ale wypełnićf.

 • 123 wg Mateusza 5:16

  sens: Tak niech i wasze światłob świecia wobec ludzi, żeby mogli zobaczyćc wasze dobred czynye i oddać chwałęf waszemu Ojcug, który jest w niebiosachh.

 • 124 wg Mateusza 5:15

  sens: Nie zapalająa też lampy i nie stawiająb jej pod korcemc, lecz na świecznikud — i świecie wszystkim, którzy są w domu.

 • 125 wg Mateusza 5:14

  sens: Wy jesteście światłema światab; nie możec zostać ukryted miasto leżącef na górzee.

 • 126 wg Mateusza 5:13

  sens: Wy jesteście solą ziemia; gdyby jednak sól została pozbawiona smakub, czym by ją nasolićc? Do niczego jest już nieprzydatnad, tylko aby była wyrzucona1e i2 podeptanaf przez ludzi.

 • 127 wg Mateusza 5:12

  sens: Cieszcie sięa i weselcieb, gdyż zapłatac wasza (jest) wielka w niebiosachd. Tak bowiem prześladowalie prorokówf, (którzy byli) przed wami.

 • 128 wg Mateusza 5:11

  sens: Szczęśliwia jesteście, gdy was znieważąb, będą prześladowaćc i powiedząd wszelką niegodziwąe wypowiedź1f, kłamiąc2g przeciwko wam ze względu na Mnie.

 • 129 wg Mateusza 5:8

  sens: Szczęśliwia czyścib sercemc, gdyż oni będą oglądać1d Boga.

 • 130 wg Mateusza 5:9

  sens: Szczęśliwia zaprowadzający pokójb, gdyż oni będą nazwanic synamid Boga.

 • 131 wg Mateusza 5:10

  sens: Szczęśliwia prześladowanib z powodu sprawiedliwościc, gdyż ich jest Królestwo Niebiosd.

 • 132 wg Mateusza 5:6

  sens: Szczęśliwia złaknieni1b i spragnienic sprawiedliwościd, gdyż oni będą nasycenie.

 • 133 wg Mateusza 5:7

  sens: Szczęśliwia miłosiernib, gdyż oni dostąpią miłosierdziac.

 • 134 wg Mateusza 5:4

  sens: Szczęśliwia, którzy się smucąb, gdyż oni będą pocieszenic.

 • 135 wg Mateusza 5:5

  sens: Szczęśliwia łagodnib, gdyż oni odziedzicząc ziemięd.

 • 136 wg Mateusza 5:3

  sens: Szczęśliwia ubodzyb w duchu1c, gdyż ich jest Królestwo Niebiosd.

 • 137 wg Mateusza 5:1

  sens: Widząca tłumy - wszedłb na góręc. A gdy On usiadłd, podeszli1e do Niego Jego uczniowief.

 • 138 wg Mateusza 5:2

  sens: I otworzywszy swe ustaa nauczałb ich, mówiąc:

 • 139 wg Mateusza 6:34

  sens: Nie zamartwiajcie sięa więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy sięa o siebie1. Dość mab dzień swego złac.

 • 140 wg Mateusza 6:32

  sens: Bo tego wszystkiego poganiea szukają1b; gdyż Ojciecd wasz niebiańskie już wiec, że tego wszystkiego potrzebujecief.