Słowo

0

(1601 - 1620) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1601 wg Marka 13:15

  sens: Kto jest 1 na dachua, niech nie zejdzieb do domu2 i nie wejdzie3c, aby coś ze swego domu zabraćd,

 • 1602 wg Marka 13:14

  sens: Gdy zaś zobaczyciea ohydęb spustoszeniac, o której było powiedzianed przez prorokaf Danielae1, stojącą2g tam, gdzie nie powinnah — kto czytai, niech rozumiej — wtedy ci, którzy są w Judeik, niech uciekająl w górym;

 • 1603 wg Marka 13:24

  sens: Ale w tych dniach, po tym uciskua, zaćmi sięb słońce i księżyc nie dad swego blaskue,

 • 1604 wg Marka 13:22

  sens: powstanąa bowiem fałszywi pomazańcyb i fałszywi prorocyc, i będą dawaćd znakie i cudaf, aby zwieśćg, o ile możnah, i1 wybranychi.

 • 1605 wg Marka 13:35

  sens: tak wy czuwajciea, gdyż nie wiecieb, kiedy przyjdzied panc domu, 1 wieczoreme, czy o północy2f, czy gdy zapieje kogut, czy o porankug,

 • 1606 wg Marka 13:13

  sens: I będziecie znienawidzenia przez wszystkich z powodu mojego imieniab. Kto zaś wytrwałc do końcad, ten będzie zbawiony1e.

 • 1607 wg Marka 13:23

  sens: Wy więc strzeżcie sięa! Oto1b przepowiedziałemc wam o tym wszystkim.

 • 1608 wg Marka 13:25

  sens: a gwiazdy spadaćb będą z niebaa1 i mocec niebiosa zostaną poruszoned.

 • 1609 wg Marka 13:27

  sens: I wówczas poślea swoich1 posłańcówb, i zgromadzic swoich2 wybranychd z czterech stron świata, od krańcae ziemif aż po kraniece niebag.

 • 1610 wg Marka 13:26

  sens: Wtedy zobacząa Synab Człowieka, przychodzącegoc w obłokachd z wielką mocąe i chwałąf.

 • 1611 wg Marka 14:59

  sens: Ale i tak świadectwob nie było zgodnea.

 • 1612 wg Marka 14:66

  sens: Piotra był tymczasem na dole, na dziedzińcub1. Przychodzic tam jedna ze służącychd arcykapłana

 • 1613 wg Marka 14:65

  sens: Wówczas niektórzy zaczęlia na Niego plućb, zakrywaćc Jego twarzd1, policzkowaće Go i mówić: Prorokujf! Również podwładnig wymierzali2i Mu razyh.

 • 1614 wg Marka 14:26

  sens: I zaśpiewawszy hymna wyszlib w stronę Góryc Oliwnejd1.

 • 1615 wg Marka 14:25

  sens: Amena, mówię wam, że nie będę już piłb z owocu1c winorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił nowyd w Królestwie Bożym.

 • 1616 wg Marka 14:23

  sens: Potem wziąła kielich1b, podziękowałc, dałd im i pilie z niego wszyscy.

 • 1617 wg Marka 14:24

  sens: I powiedziała im: To jest moja krew nowegob przymierzac, którad za wielu jest wylewanad1.

 • 1618 wg Marka 14:22

  sens: A gdy oni jedząa, Jezus1c wziąłb chlebd, pobłogosławiłe, połamałf i rozdałg im, i powiedziałh: Bierzcieb, jedzcie2, to jest moje ciałoi.

 • 1619 wg Marka 14:21

  sens: 1 Wprawdzie Syna Człowieka odchodzib, jak o Nim jest napisane, biadac jednak temu człowiekowi, przez którego Syna Człowieka jest wydawanyd. Lepieje by mu było2, gdyby sięf ten człowiek nie narodziłf.

 • 1620 wg Marka 14:20

  sens: On zaś odpowiadając1a, powiedziałb im: Jeden z2 Dwunastu, który ze Mną zanurzac (rękę) w misied.