Słowo

0

(1741 - 1760) z 7957

znaleziono łącznie 0 raz w 7957 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 7957 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady
 • 1741 wg Marka 16:19

  sens: A gdy im Pana 1 to powiedziałb, został uniesiony2c do niebad i usiadłe po prawicy Boga.

 • 1742 wg Marka 16:20

  sens: Oni zaś odeszlia i ogłosilib wszędzie, współdziałającd z Panemc i potwierdzającf Słowoe towarzyszącymig (mu) znakamih. Amen1i.

 • 1743 wg Marka 16:1

  sens: Gdy minąła szabatb, Mariac Magdalenad, Maria 1c Jakubowa2e i Salomef nakupiłyg pachnidełh, aby pójśći i Go namaścić.

 • 1744 wg Marka 16:2

  sens: Wcześnie ranoa pierwszego dnia1 tygodnia2b, gdy wzeszłoe słońcef, przychodząc do grobowcad.

 • 1745 wg Marka 16:18

  sens: 1 węże będą podnosića, a gdyby wypilic coś trującegob, nie zaszkodzi2d im. Na choryche będą nakładalif ręce, a (ci) dobrzeg będą się mielih.

 • 1746 wg Marka 16:6

  sens: On zaś mówi do nich: Nie dziwcie sięa! Szukaciec ukrzyżowanego Jezusab z Nazaretud? Został wzbudzonye, nie ma Go tu, otof miejsceg, gdzie Go położonoh.

 • 1747 wg Marka 16:7

  sens: Ale idźciea i powiedzcieb Jego uczniomc oraz Piotrowid, że wyprzedzae was do Galileif. Tam Go zobaczycieg, tak jak wam powiedziałb.

 • 1748 wg Marka 16:11

  sens: A ci, gdy usłyszeli, że żyjea i że Go widziałab - nie uwierzylic.

 • 1749 wg Marka 16:14

  sens: Wreszciea 1 ukazał sięc Jedenastu, gdy spoczywając (przy stole), i zganiłd ich niewiaręe i zatwardziałość sercaf, że nie uwierzylii tym, którzy Go widzielig wzbudzonegoh (z martwych).

 • 1750 wg Łukasza 1:8

  εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει της εφημεριας αυτου εναντι του θεου

 • 1751 wg Łukasza 1:62

  sens: Zaczęli kiwaća zatem na jego ojcab, jak chciałbyc je1 nazywaćd.

 • 1752 wg Łukasza 1:64

  sens: Natychmiast też zostały otwarte jego ustaa i (rozwiązał się) jego językb, i zaczął mówićc, błogosławiącd Boga.

 • 1753 wg Łukasza 1:67

  sens: A Zachariaszaa, jego ojcab, napełniłc Duchd Świętye i tak prorokował1f:

 • 1754 wg Łukasza 1:68

  sens: Niech będzie pochwalonya Panb, Bóg Izraelac, że nawiedziłd swój ludg i dokonałe jego odkupieniaf,

 • 1755 wg Łukasza 1:73

  sens: przysiędzea złożonejb naszemu ojcud Abrahamowic — że dae nam,

 • 1756 wg Łukasza 1:72

  sens: by uczynića miłosierdzieb naszym ojcomc i przypomniećd o swoim świętymf przymierzue -

 • 1757 wg Łukasza 1:71

  sens: wybawieniea od naszych wrogówb i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidząc,

 • 1758 wg Łukasza 1:69

  sens: i podniósła róg wybawieniab dla nas w domu1 Dawida2c, swojego chłopca3d,

 • 1759 wg Łukasza 1:70

  sens: tak, jak powiedziała od wieku1d przez ustab swoich świętychc prorokówe,

 • 1760 wg Łukasza 1:13

  ειπεν δε προς αυτον ο αγγελος μη φοβου ζαχαρια διοτι εισηκουσθη η δεησις σου και η γυνη σου ελισαβετ γεννησει υιον σοι και καλεσεις το ονομα αυτου ιωαννην