Słowo

Bowiem

(1 - 20) z 1006

znaleziono łącznie 1091 razy w 1034 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1058 razy w 1006 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 33 razy w 28 wersetach.

Przekłady