Słowo

Dla-

(41 - 60) z 69

znaleziono łącznie 69 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 69 razy w 69 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady