Słowo

Judejczycy

(1 - 20) z 62

znaleziono łącznie 62 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 62 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady