Słowo

Paweł

(1 - 20) z 96

znaleziono łącznie 96 razy w 96 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 96 razy w 96 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady