Słowo

bowiem

(1 - 20) z 1005

znaleziono łącznie 1090 razy w 1033 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1057 razy w 1005 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 33 razy w 28 wersetach.

Przekłady