Słowo

cały

(1 - 20) z 52

znaleziono łącznie 54 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 52 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady