Słowo

chwała

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 46 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 8 razy w 8 wersetach.

Przekłady