Słowo

czyniący

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 36 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady