Słowo

doskonały

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 6 razy w 6 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady