Słowo

dzieła

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 51 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 50 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady