Słowo

kodrantes

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 3 razy w 3 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady