Słowo

który stał się

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 28 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady