Słowo

mówiący

(1 - 20) z 62

znaleziono łącznie 67 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 65 razy w 62 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady