Słowo

miłości

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 52 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 52 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady