Słowo

nauczający

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 11 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady