Słowo

niegodziwe

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady