Słowo

pierwszy plon

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 12 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady