Słowo

pokarmu

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 9 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady