Słowo

prawdę

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 27 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady