Słowo

prawdomówny

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 6 razy w 6 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady