Słowo

prawdy

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 40 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady