Słowo

prawdziwie

(1 - 20) z 225

znaleziono łącznie 258 razy w 231 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 252 razy w 225 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady