Słowo

przykazania

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 23 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady