Słowo

siebie samego

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 35 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady