Słowo

skrzywdzi

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 2 razy w 1 wersecie w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 1 wersecie, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady