Słowo

sprawiedliwości

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 53 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 52 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady