Słowo

tłumu

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady