Słowo

twarzy

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady