Słowo

waszego

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 38 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady