Słowo

wiecie

(1 - 20) z 61

znaleziono łącznie 61 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 61 razy w 61 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady