Słowo

wprawdzie

(1 - 20) z 193

znaleziono łącznie 199 razy w 199 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 193 razy w 193 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady