Słowo

wszeteczeństwa

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 22 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady