Słowo

złego

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady