Słowo

αγαπην

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 41 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady