Słowo

αγιοις

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 39 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady