Słowo

αιγυπτου

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 369 razy w 348 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 361 razy w 340 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady